-
filmpje over Timpelsteed.
Vanuit een stageopdracht werd onderstaand filmpje gemaakt. Best wel goed gelukt vind je niet?

 
 
Over ons
 in de media 
De plekDe 'oude' boerderij is gebouwd in 1895, deels op fundamenten van een andere boerderij. 

Na de brand in maart 2013 is alleen de kop gespaard gebleven. Er is een nieuwbouw voor terug gekomen die waarin meteen ook een aantal wensen voor ons bedrijf is meegenomen. Een duurzaam gebouw met ruimte (hoogte) voor kistenbewaring en voldoende werkruimte en opslag voor machines.

Mijn opa (Philippus Bakker) kwam er in 1933 op, mijn vader (Lolke Sipma) in 1970 en ik ‘buorkje’ er sinds 2005. De naam Timpelsteed  is ergens in de 70-er jaren ontstaan doordat de straat waaraan de boerderij ligt vanaf dat moment zo werd aangeduid na een herziening van het stratenplan. Waarschijnlijk is het een verwijzing naar een aantal huizen die op de noordoosthoek van de boerderij hebben gestaan.
 
 
Het bedrijf
Om Timpelsteed ligt bijna 60 hectare grond die voor een deel eigendom en voor een deel gepacht wordt. Voor 1980 was het een gemengd bedrijf d.w.z. deels akkerbouw (met name pootaardappelen, suikerbieten en granen en deels veehouderij (melkkoeien, schapen en (eerst nog) paarden). Na 1980 zijn de melkkoeien verdwenen en is mijn vader zich gaan specialiseren in de pootgoedteelt.
 
Biologisch
In 2008 heb ik er voor gekozen om biologisch te gaan telen. Door deze keuze moesten de suikerbieten en een groot deel van de pootgoedteelt afgestoten worden, omdat er voor suikerbieten geen biologische afzet is en de pootgoedteelt extensiever is gemaakt. Hiervoor in de plaats kwamen zaaiuien, winterpeen, pompoenen en. Als ‘rust’gewas wordt gras/klaver geteeld die deels wordt verkocht aan biologische veehouders.
Je zou kunnen zeggen dat de bedrijfsvoering die is gekozen nog het meeste lijkt op de bedrijfsvoering waarmee mijn opa in 1933 is begonnen. Zonder chemische gewasbescherming, kunstmest en met meer handwerk en zelfs de crisis (die begin jaren dertig tot vier keer toe elk jaar een nieuwe boer op het bedrijf bracht) is weer zeer aanwezig.
 

 

 
Kontakt:
Timpelsteed Mts
Pyt(44) , Rika(39), Marij(9), Jildou (8) en Wilte (5) Sipma
Tempelsteed 1 
9132 LK Engwierum 
06-48068235
 
Vakantiewerk
Voor volgend jaar hebben we weer hulp nodig van een team enthousiaste werknemers.
Heb je eindexamen gedaan? Dan kun je ons team versterken vanaf 1 juni tot ongeveer 15 juli.
Ben je minstens 15 jaar en ben je minimaal 4 weken inzetbaar dan kunnen we jou een leuke en leerzame vakantiebaan aanbieden. Goed loon en werken in een vast team zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Houd de site in de gaten
 
 
 
Stage
Timpelsteed is door Aequor aangemerkt als leerbedrijf. Je bent van harte uitgenodigd om ervaring op te doen op het biologische akkerbouwbedrijf.
 
Voor vragen over werken op Timpelsteed maar natuurlijk ook voor andere vragen, opmerkingen en ideeën over ons bedrijf met al haar facetten mail je naar:
 
 
Het akkerbouwbedrijf in cijfers:
 
Op Timpelsteed wordt een ruime vruchtwisseling gehanteerd, dit houdt in dat een gewas (of gewasfamilie) niet vaker dan één keer in de zeven jaar op het zelfde perceel terugkomt. Hierdoor worden bodemziekten geminimaliseerd en behoudt de grond haar vruchtbaarheid en bewerkbaarheid.

bouwplan 2020
pootaardappel   9 ha
zaaiui                5 ha
erwt                   7 ha
voederbiet           4 ha
baktarwe              2 ha
peen                    4 ha
gras/klaver           19 ha
natuur                 8 ha
 
bouwplan 2019
pootaardappelen                          9 ha
zaaiuien                                      5
sjalott                                          3
pompoen                                    6   ha
peen                                         4   ha
voederbiet                                 1,4 ha
tarwe                                          4 ha
FAB randen/vogelakker                   8  ha
gras klaver                                 18    ha
 
 
Andere aktiviteiten die bij ons bedrijf horen:

Natuurbeheer open akkerland ANLB2016

www. waadrane.frl
 

Ganzen, weide- en akkervogels en akkerranden
Timpelsteed ligt in een gedooggebied voor ganzen. We zijn lid van de Guozzekrite die er zorg voor draagt dat in een groot gebied in noord oost Fryslân de overwinterende ganzen rust, ruimte en restaurant vinden. Ook zit ik in het bestuur van deze vereniging.
Weidevogels worden, vooral tijdens het broeden en grootbrengen van de jongen, zoveel mogelijk met rust gelaten.
 
Akkerranden 
Vanuit vereniging Guozzekrite coördineerde ik de FAB (Functionele Agro Biodiversiteit) randen worden aangelegd langs akkerbouwgewassen die gevoelig kunnen zijn voor met name luizen en slakken.
Door het inzaaien met een speciaal samengesteld mengsel ontstaan een biodiverse buffer waar natuurlijke vijanden van luizen (sluipwesp, lieveheersbeestje en zweefvlieg) en slakken (kevers, spinnen en torren) zeer doortastend schade kunnen beperken.
 
Daarnaast lokken de bloeiende randen bijen aan die voor bestuiving kunnen zorgen van diverse akkerbouwgewassen en tevens honing produceren voor de imker.
Als laatste geven de kleurrijke randen een mooi fleurig accent tussen de grote vlakten. "'Het oog wil ook wat.''
 
 
Biowad
We zijn aangesloten bij Biowad; een vijftiental biologische akkerbouwers uit noord Friesland en noord Groningen. Kennis- en ervaringuitwisseling wordt vanuit deze stichting gestimuleerd; in de wintermaanden komen we (minstens) elke maand bijelkaar waar vaak ook sprekers bij uitgenodigd worden. In de zomer zijn er excursies.
Kijk ook Biowad.nl
 
 
Hieronder volgt een samenvatting van de teelt en verwerking van de belangrijkste gewassen: 
 
Pootaardappelen
Pootaardappelteelt is een oude bekende op het bedrijf. Bedoeld wordt basispootgoed dat later veelal wordt geëxporteerd naar landen binnen maar ook veel buiten Europa. In die landen worden de aardappelen nageteeld en verkocht voor de consumptie. Voordeel voor hun is dat zij beschikken over kiemkrachtig virusvrij pootgoed dat hoge opbrengsten kan geven en de pootaardappelteler kan zich specialiseren.
 
De pootaardappelen worden in de koeling bewaard tot half januari. Dan worden ze opgewarmd en in kiembakjes gedaan. In de kiembakjes ontwikkelen de aardappelen kiemen die echter niet stevig zijn, ze breken snel af. Maar als de bakjes begin maart buiten in het licht worden gezet harden de kiemen af en zorgen op deze manier voor teeltvervroeging doordat de kiemen, eenmaal gepoot, direkt door kunnen groeien. Hoe eerder de aardappelen boven de grond staan (ongeveer 10 dagen) en zich kunnen gaan vermeerderen des te eerder zit er een goede opbrengst onder en hebben ziekten en virussen minder kans om schade toe te brengen.
 
Onkruid kan worden bestreden door iets later de rug aan te frezen, het kleine onkruid verdwijnt dan onder de nieuwe rug. Nieuw onkruid wordt weg geconcurreerd door het inmiddels hogere aardappelloof.
Eind juli is dan het moment gekomen dat de aardappelen te dik dreigen te groeien (potermaat is tot 50 mm doorsnede). Op dit moment wordt het aardappelloof geklapt om de groei te stoppen, gebrand om het loof te doden en wordt de wortelsnijder ingezet dat met een mes vlak onder de aardappelen het wortelstelsel doorsnijdt zodat de plant niet opnieuw uitloopt.
 
Twee weken later kan de oogst worden gerooid, in kisten gedaan (1300 kg) gedroogd, gesorteerd in verschillende maten, gelezen (afwijkende aardappelen eruit), gekoeld bewaard en op afroep (naar wens) verpakt (25 kg tot 1250 kg).
 
Zaaiuien
De uien worden gezaaid rond 10 april. Vlak voor opkomst wordt het reeds gekiemde onkruid weggebrand. Hierna wordt tussen de rij geschoffeld (met een schoffelmachine voorop de trekker), in de rij (tussen de plantjes) moet het onkruid met de hand worden weggehaald. We werken met een wiedbed waarop 14 personen in een ergonomisch goede houding een aantal keer de rijen langsrijden om het gewas schoon te krijgen. Half augustus ‘strijken’ de uien: het loof gaat liggen en sterft af. Dit is het moment om het loof te klappen en de uien te rooien, op kiepwagens te laden en in kisten te drogen en bewaren. Afzet vanaf januari, hiertoe worden de uien opgewarmd, gestaart, gesorteerd, gelezen en opgezakt.
 
Peen
Ook peen is een nieuw gewas op Timpelsteed. Een paar weken voor de peen wordt gezaaid worden de ruggen opgefreesd. Op deze ruggen wordt de peen zo rond 15 mei gezaaid. Vlak voor opkomst wordt het reeds gekiemde onkruid afgebrand. Daarna is het een paar keer schoffelen tussen de rijen en twee keer met het wiedbed in de rij. Als de temperaturen onder de 10 graden komen kan de peen worden gerooid. Voor dit rooien gebruikt de loonwerker een klembandrooier: de peen wordt aan het loof vastgeklemd, omhoog getrokken en eenmaal boven wordt het loof afgesneden en valt de peen op een band die ze direkt in een kist deponeert. Het is zaak om voldoende grond mee te rooien zodat de peen niet verdroogd tijdens het bewaren. De kisten met peen worden in een koeling gebracht. Van hieruit gaan ze, op afroep, naar de spoelerij. Daar worden ze gewassen (gespoeld), gesorteerd en gelezen. De peen eindigt in zakjes van 500 gram in het winkelschap.
 
Pompoenen
De teelt van pompoenen is vrij zeldzaam in noord Friesland. Begin mei wordt een ‘vals zaaibed’ gemaakt, de grond wordt zaaiklaar gelegd waarna het onkruid kan kiemen. Vanaf half mei wordt het land licht bewerkt zodat het onkruid afsterft en er dus minder onkruid zal kiemen. Het pompoenenzaad wordt op 75 cm uitelkaar en ongeveer 70 cm van elkaar met een precisiezaaier gezaaid. Voordat het zaad boven komt kan er nog worden geëgd. Hierna worden de paden geschoffeld met een brede schoffel en wordt er grond tussen de planten geschoven om het onkruid daar weg te halen. Wanneer ze goed aan de groei zijn kunnen ze het hele veld dichtgroeien zodat onkruid geen kans meer maakt.
Eind september worden de pompoenen los van de stronken gesneden en in kisten gelegd. Hierna worden ze op een constante temperatuur van 12 graden bewaard en vanaf december op afroep uit de kisten gehaald, op gewicht gesorteerd, gepoetst en in zakken van 14 kg verpakt.
 
Gras/klaver
Gras met klaver wordt gezaaid op percelen waar een aantal jaren akkerbouwgewassen hebben gestaan. Zij dienen als ‘rustgewas’. Er wordt een tijdlang niet in de grond gewroet en samen met de klaver zorgt dit voor een opleving van het bodemleven en daarmee de grond. Klaver behoort tot de 'vlinderbloemigen', wat inhoudt (anders dan de foto zou doen vermoeden)  dat de plant stikstof kan binden vanuit de lucht in de grond. Niet voor niets wordt de gras klaver teelt de motor van het biologische bedrijf genoemd.
 
Het gras/klaver wordt een aantal keren gemaaid en gaat dan deels als kuilvoer naar veehouderijbedrijven en deels ingezet voor organische stof levering aan de bodem.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint